یازدهمین همایش بین المللی پژوهش هاي قرآنی با محوریت " قرآن کریم و استکبار ستیزي"