اطلاعیه مالی در خصوص افزایش شهریه دانشجویان ارشد ورودی ما قبل 94