بیانیه روابط عمومی موسسه آموزش عالی اشراق به مناسبت سالروز آزاد سازی خرمشهر قهرمان