کارگاه ها و آزمایشگاه ها - آزمایشگاه انتقال حرارت و ترمودینامیک