کارگاه ها و آزمایشگاه ها - کارگاه میدانی نقشه برداری