برنامه های علمی ، فرهنگی و هنری - مسابقات ، همایش ها و فوق برنامه