ثبت نام انجمن های علمی، انجمن اسلامی ،کانون های فرهنگی،کانون های ورزشی و شورای صنفی