نحوه پرداخت شهریه ترم بهمن 96(کارشناسی ارشد رشته های فنی مهندسی و هنر)